Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en het platform Haakflix. Bij het aanmaken van een account verklaart u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te accepteren. Indien u de website bezoekt zonder account en gebruik maakt van onze diensten gaat u eveneens akkoord met deze voorwaarden.
 • De website en het platform (hierna: “Haakflix”) zijn een activiteit van Scala Publishing B.V. gevestigd te Amersfoort, KvK Eemland 32151469.
 • Wij kunnen deze voorwaarden elk moment wijzigen en vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op Haakflix zijn gepubliceerd, zijn deze van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u dat binnen twee weken aan ons te melden, bij gebreke waarvan u geacht wordt deze te hebben geaccepteerd. Als u tijdig bezwaar heeft gemaakt, blijven de oude voorwaarden voor u gelden, tenzij wij daarvan afzien.
 • Het Privacy- en cookiebeleid van Haakflix maakt deel uit van deze voorwaarden.
 • Haakflix is een online platform over haken, waar gebruikers informatie kunnen vinden en delen en waar derden producten of diensten kunnen aanbieden en/of verkopen. Haakflix is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden is aangeleverd, waaronder maar niet beperkt tot patronen, foto’s en teksten van andere gebruikers en informatie van adverteerders en wederverkopers. Evenmin is Haakflix verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op Haakflix wordt gelinkt.
 • De voorwaarden en tarieven van een abonnement op Haakflix staan op onze website vermeld. Voor vragen over uw abonnement kunt u contact opnemen met onze service afdeling via het contactformulier op de website.
 • De rechten op de informatie die op Haakflix staat, liggen bij ons of bij derden die ons toestemming hebben gegeven die informatie te publiceren. Indien u zelf een bijdrage wilt leveren aan de informatie op Haakflix, dient u een account te maken en akkoord te gaan met de Deelnemersvoorwaarden van Haakflix. Deze voorwaarden bevatten onder meer de voorwaarden voor het aanleveren en gebruik van uw bijdrage en de rechten daarop.
 • De informatie die op Haakflix staat, mag uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan commerciële uitingen te plaatsen op Haakflix, in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor het plaatsen van commerciële uitingen op Haakflix kunt u contact opnemen met onze advertentieafdeling via het contactformulier op de website.
 • Haakflix is als platform niet verantwoordelijk voor door derden aangeboden producten of diensten of voor de inhoud van op Haakflix geplaatste advertenties en content van derden. Haakflix is geen partij bij een overeenkomst tot het afnemen van een product of dienst van een derde en geeft geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit daarvan. Indien u klachten heeft over een product of dienst die u via Haakflix heeft afgenomen, dient u zich uitsluitend tot de aanbieder daarvan te wenden. Haakflix zal uw klacht niet in behandeling kunnen nemen.
 1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik van Haakflix of door de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid om Haakflix te gebruiken. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten. In geval van een kennelijke fout of verschrijving op Haakflix kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.
 1. Het staat ons vrij een gebruiker de toegang tot Haakflix tijdelijk of blijvend te ontzeggen of om Haakflix tijdelijk of blijvend te sluiten. In geval van misbruik of frauduleuze handelingen zullen wij aangifte doen en behouden wij ons het recht voor passende juridische maatregelen te treffen.
 1. Op het gebruik van Haakflix en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Indien u een vraag of klacht over Haakflix heeft, kunt u die stellen via het contactformulier op de website. Een klacht dient binnen vier weken te worden ingediend na de gebeurtenis waar de klacht over gaat, bij gebreke waarvan wij uw klacht niet in behandeling hoeven te nemen.

Versie: 1 juni 2022

Copyright © 2024 Scala Publishing
Haakflix is onderdeel van Scala Publishing