Deelnemersvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw werkzaamheden, van welke aard dan ook, ten behoeve van de website en het platform Haakflix. Haakflix is een online platform over haken, waar gebruikers informatie kunnen vinden en delen en waar derden producten of diensten kunnen aanbieden en/of verkopen.
 • De website en het platform (hierna: “Haakflix”) zijn een activiteit van Scala Publishing B.V. gevestigd te Amersfoort, KvK Eemland 32151469, die als de enige opdrachtgever van uw werkzaamheden zal gelden.
 • Wij kunnen deze voorwaarden elk moment wijzigen en vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op Haakflix zijn gepubliceerd, zijn deze van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u dat binnen twee weken aan ons te melden, bij gebreke waarvan u geacht wordt deze te hebben geaccepteerd. Als u tijdig bezwaar heeft gemaakt, blijven de oude voorwaarden voor u gelden, tenzij wij daarvan afzien.
 • Het Privacy- en cookiebeleid en de Gebruikersvoorwaarden van Haakflix maken deel uit van deze voorwaarden.
 • De overeenkomst tussen u en ons komt tot stand door uw aanvaarding van een aan u verstrekte opdracht of door onze aanvaarding van een door u aangeboden uitgevoerde opdracht. Het is niet de bedoeling van partijen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Van enige gezagsverhouding tussen u en ons is geen sprake. Wij kunnen u wel praktische aanwijzingen geven over de eisen waar het door u op te leveren werk aan dient te voldoen, maar de verdere invulling daarvan bepaalt u zelf.
 • Indien u recht heeft op een vergoeding voor uw werkzaamheden, staat het ons vrij daarop de wettelijke inhouding te doen voor loonbelasting en sociale premies, ook als wij dat eerder niet zouden hebben gedaan. U heeft geen recht op onkosten- of reiskostenvergoeding. Indien u om welke reden dan ook, inclusief arbeidsongeschiktheid of overmacht, niet in staat bent de werkzaamheden te verrichten, heeft u geen recht op enige vergoeding.
 • Indien op enig moment zou blijken dat wij u ten onrechte zonder inhouding van belasting en premies hebben uitbetaald, dient u de verschuldigde belasting en premies op ons eerste verzoek te betalen. De eventueel verschuldigde boete en rente zijn voor uw rekening. Wij kunnen een eventuele naheffing verrekenen met een andere betaling aan u.
 • U draagt hierbij het wereldwijde auteursrecht op uw bijdrage aan Haakflix en op de door u vervaardigde patronen en ontwerpen (hierna gezamenlijk “het werk”) in volle omvang en onbezwaard aan Scala Publishing B.V. over, die deze overdracht hierbij aanvaardt. Uw eigen fysieke creatie op basis van het werk (bijvoorbeeld quilts aan haakwerken) blijft uw eigendom, maar omdat u de rechten op het werk hierbij overdraagt, is iedere exploitatie, zoals productie en verkoop van andere exemplaren, voorbehouden aan ons. Wij krijgen door deze overdracht van rechten het exclusieve, royaltyvrije en onbeperkte recht om het werk voor onbepaalde tijd openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, inclusief het recht om het werk te wijzigen, vertalen of bewerken, op alle mogelijke wijzen en via alle mogelijke media van ons of van derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend print, e-magazine, tijdschriften en online platforms, internet, dvd en andere gegevensdragers en merchandising. Het werk zal voor onbepaalde tijd kunnen worden opgenomen in ons (digitale) archief of dat van derden en kan daarnaast ook gebruikt worden voor marketing- of promotiedoeleinden. Het staat ons vrij de rechten op het werk, al dan niet in samenhang met de verkoop van een magazine, aan een derde te verkopen en over te dragen.
 • Met uitzondering van uw recht op naamsvermelding, op de door ons te bepalen wijze, doet u hierbij voor zover wettelijk mogelijk afstand van uw rechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.
 1. Wij zijn niet verplicht uw bijdrage daadwerkelijk op Haakflix te publiceren of gepubliceerd te houden. Het staat ons vrij uw bijdrage voor plaatsing redactioneel te bewerken.
 1. Het is niet toegestaan uw bijdrage zelf of via een derde te publiceren, maar u mag uiteraard wel vanaf uw eigen social media linken naar de publicatie op Haakflix. In dat geval kunnen wij nadere afspraken met u maken over een vergoeding voor verkopen die via u tot stand zijn gekomen.
 1. U verklaart en garandeert dat uw bijdrage aantoonbaar getest en oorspronkelijk is, dat wil zeggen door u zelf bedacht, en niet zonder aantoonbare toestemming van een derde is overgenomen en dus geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. U vrijwaart ons voor alle eventuele aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op een (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, wegens een (beweerdelijke) inbreuk op portretrecht of privacy schending of omdat uw bijdrage anderszins onrechtmatig of strafbaar zou zijn.
 1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door uw werkzaamheden voor Haakflix of door de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid om werkzaamheden voor Haakflix te kunnen verrichten. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor al dan niet commerciële uitingen van derden op Haakflix en voor de door derden beschikbaar gestelde informatie of voor producten of diensten die door derden via Haakflix worden aangeboden.
 1. Het staat ons vrij u de toegang tot Haakflix tijdelijk of blijvend te ontzeggen of om Haakflix tijdelijk of blijvend te sluiten. In geval van misbruik of frauduleuze handelingen zullen wij aangifte doen en behouden wij ons het recht voor passende juridische maatregelen te treffen.
 1. Op het gebruik van Haakflix en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Versie 1 juni 2022

Copyright © 2024 Scala Publishing
Haakflix is onderdeel van Scala Publishing